Swedish (original) version

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018, kl. 13.00. Årsstämman kommer att avhållas i RedEyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018; och

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast onsdagen den 9 maj 2018, före kl. 16.00, under Global Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hästvägen 4 E, 212 35 Malmö
Tfn 08-551 154 30, E-post: bolagsstamma@globalgaming.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 9 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, http://www.globalgaming.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Fullständig Kallelse till Årsstämma med Agenda och Styrelsens förslag kan laddas ner här:

Kallelse Årsstämma 2018 – Global Gaming 555 AB

Fullmakt AGM 2018

Styrelsens redovisning enligt 10.3 koden

Styrelsens yttrande om utdelning

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Protokoll Årsstämma Global Gaming 555 AB

 

English translation

Shareholders in Global Gaming 555 AB (publ), corporate identity number 556721-0520, are hereby invited to attend the annual general meeting to be held on Wednesday, May 16th, 2018
at 13:00. The annual general meeting will be held at RedEyes offices on Mäster Samuelsgatan 42 in Stockholm.

Notice of attendance

Shareholders who wish to attend the annual general meeting shall:

be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than Wednesday May 9th, 2018; and
notify the company that it wishes to attend the annual general meeting no later Wednesday, May 9th, 2018 at 16:00, to Global Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hästvägen 4 E, 212 35 Malmö, by telephone +46 8 551 154 30 or by e-mail to bolagsstamma@globalgaming.com. Notice of attendance shall contain name, address, personal- or corporate identity number, telephone number.

Shareholders who have their shares kept by a nominee, i.e. kept on deposit, must temporarily register the shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to attend the annual general meeting. Such registration must be executed by May 9th, 2018 and should be requested well ahead before this day with the nominee.

Shareholders represented by proxy shall issue a written, dated proxy. The proxy and other authorization documents, such as registration certificate, shall be available at the annual general meeting. However, such authorization documents should be enclosed with the notice of attendance. Proxy forms will be kept available at the company’s website, www.globalgaming.com, and will also be sent to shareholders who so request and state their address.

The full Notice with agenda and proposed resolutions and the proxy form in English can be downloaded here:

Notice of AGM 2018 Global Gaming 555 AB

Proxy AGM 2018