Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019, kl. 10.00. Årsstämman kommer att avhållas i Rum Clara 2 på 7 A Centralen, med adress Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019; och dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast fredagen den 10 maj 2019, före kl. 16.00, under Global Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hästvägen 4 E, 212 35 Malmö Tfn 08-551 154 30, E-post: bolagsstamma@globalgaming.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den fredagen den 10 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Fullständig Kallelse till Årsstämma med Agenda och Styrelsens förslag kan laddas ner Kallelse Årsstämma 2019 – Global Gaming 555 AB

Övriga dokument för nedladdning

Fullmakt AGM 2019

Styrelsens redovisning enligt 10.3 koden

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

In English Notice of AGM 2019 Global Gaming 555 AB