Global Gaming 555 AB höll den 8 maj 2020 sin årsstämma för räkenskapsåret 2019, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att utföra vinstutdelning för räkenskapsåret 2019, om 0,40 kr per aktie.

Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsen, inklusive styrelsens ordförande, ledamot och ordförande i revisionsutskottet och ersättningsutskottet samt revisorn, i enlighet med valberedningens förslag.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Eidensjö, Adriana Hamberg och Mika Leppänen samt nyval av Arne Reinemo. Peter Eidensjö omvaldes som styrelsens ordförande. Tobias Fagerlund, avböjde omval till styrelseledamot på grund av sin anställning som verkställande direktör i bolaget.

BDO Mälardalen, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till beslut angående utseende av valberedning inför årsstämman 2021 godkändes.

Styrelsens förslag till beslut angående riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Årsstämman beslutade om förändrad bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant, genom apport och/eller genom kvittning eller tecknas med andra villkor. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av bolagets aktiekapital med maximalt 10 procent baserat på antalet aktier vid tidpunkten för beslutet.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att utfärda en riktad emissionsbeslut av teckningsoptioner till VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Protokoll från Årsstämma Protokoll årsstämma 2020-05-08, signed

Länk till pressrelease https://globalgaming.com/pressrelease/kommunike-fran-arsstamman-2020-i-global-gaming-555-ab/

 

 

Fullständigt material publiserat 2020-04-06

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 10.00, på Konferenshuset, Drottninggatan 55, i Stockholm.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minimera antalet deltagare och risken för smitta, uppmanas aktieägare, särskilt äldre eller inom andra riskgrupper, att inte personligen närvara vid bolagsstämman, utan istället använda sig av möjligheten att rösta via ombud. Fullmaktsformulär för ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.globalgaming.com) och skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

För att minimera risken för potentiell smittspridning kommer bolagsstämman genomföras i enklast tänkbara form. Deltagare från styrelse och företagsledning, liksom planerade anföranden, kommer begränsas och det kommer inte erbjudas någon form av förtäring, som annars vore brukligt.

Bolaget följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman. De som avser att delta på bolagsstämman uppmanas att hålla sig uppdaterade via bolagets hemsida (www.globalgaming.com), för information om eventuella ytterligare åtgärder.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 maj 2020 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag samt att fredagen den 1 maj är en röd dag, vilket innebär att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast torsdagen den 30 april 2020), och

• anmäla sig till bolaget senast måndagen den 4 maj 2020 skriftligen till Global Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hanögatan 9, 211 24 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 08-551 154 30 eller per e-post bolagsstamma@globalgaming.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 30 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägarenundertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.globalgaming.com) och skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Fullständig Kallelse till Årsstämma med Agenda och Styrelsens förslag är bifogad Kallelse till Årsstämma 2020

Övriga dokument för nedladdning
– Fullmakt Fullmaktsformulär

– Fullständiga beslutsförslag Fullständiga beslutsförslag

– Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ ABL Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ ABL

– Notice to AGM 2020 – in English Notice to AGM 2020

– Årsredovisning Årsredovisning Global Gaming 555 AB 2019

– Revisionsberättelse Revisionsberättelse 2020

– Valberedningens förslag till styrelse Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse AGM 2020