Koncernens resultaträkningar, mkr  Juli-Sept April-Juni Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar
  2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1
 Revenue  131,4 97,7 54,3 31,7 22,7 20,3 22,3
 Driftskostnader i spelverksamheten -54,2 -42,8 -25,4 -14,2 -12,4 -11,5 -11,2
 Bruttoresultat   77,2 54,9 28,9 17,5 10,3 8,8 11,1
 Marknadsföringskostnader -20,5 -16,7 -9,2 -5,3 -0,8 -0,8 -1,0
 Övriga externa kostnader -4,8 -4,6 -2,4 -3,3 -2,1 -1,8 -1,6
 Personalkostnader -8,1 -6,3 -5,1 -6,5 -4,1 -4,0 -4,2
 Avskrivningar -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
 Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1,6 -0,8 -0,8 -0,3 0,1 -0,2 0,0
 Rörelsens kostnader -35,1 -28,4 -17,5 -15,5 -6,9 -6,8 -6,8
 Rörelseresultat  42,1 26,5 11,4 2,0 3,4 2,0 4,3
 Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resultat före skatt  42,1 26,5 11,4 2,0 3,4 2,0 4,3
 Skatt -5,1 -3,1 -1,4 -0,2 -0,4 -0,3 -0,5
 Periodens resultat  37,0 23,4 10,0 1,8 3,0 1,7 3,8
 Koncernens balansräkningar, mkr  2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
 
 Anläggningstillgångar 89,5 90,4 89,1 88,9 90,2 88,4 87,3
 Omsättningstillgångar 115,1 65,8 40,5 26,2 21,0 17,4 15,0
 Summa tillgångar  204,6 156,2 129,6 115,1 111,2 105,8 102,3
 Eget kapital 165,4 129,6 110,8 100,9 99,7 95,0 91,9
 Avsättningar och långfristiga skulder 2,3 1,7 1,4 1,2 0,9 0,9 0,9
 Kortfristiga skulder 36,9 24,9 17,4 13,0 10,6 9,9 9,5
 Summa eget kapital och skulder   204,6 156,2 129,6 115,1 111,2 105,8 102,3
 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr  Juli-Sept April-Juni Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar
  2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1
 Kassaflöde från den löpande verksamheten  60,8 13,2 -0,8 5,1 1,0 1,5 4,3
 Kassaflöde från investeringsverksamheten  0,0 -0,1 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7
 Summa kassaflöde  60,8 7,3 -1,0 4,8 1,0 1,5 3,6

Financial Statistics