Koncernens resultaträkningar, mkr April-Juni Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar
2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1
 Revenue 227,8 198,6 174,6 131,4 97,7 54,3 31,7 22,7 20,3 22,3
 Driftskostnader i spelverksamheten -91,7 -87,4 -68,4 -54,2 -42,8 -25,4 -14,2 -12,4 -11,5 -11,2
 Bruttoresultat 136,1 111,2 106,2 77,2 54,9 28,9 17,5 10,3 8,8 11,1
 Marknadsföringskostnader -68,6 -63,5 -39,4 -20,5 -16,7 -9,2 -5,3 -0,8 -0,8 -1,0
 Övriga externa kostnader -9,5 -7,8 -10,5 -4,8 -4,6 -2,4 -3,3 -2,1 -1,8 -1,6
 Personalkostnader -17,7 -12,5 -9,4 -8,1 -6,3 -5,1 -6,5 -4,1 -4,0 -4,2
 Aktiverade utvecklingskostnader 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Avskrivningar -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 0,7 2,0 -4,7 -1,6 -0,8 -0,8 -0,3 0,1 -0,2 0,0
 Rörelsens kostnader -95,1 -81,9 -64,2 -35,1 -28,4 -17,5 -15,5 -6,9 -6,8 -6,8
 Rörelseresultat 41,0 29,3 42,0 42,1 26,5 11,4 2,0 3,4 2,0 4,3
 Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resultat före skatt 41,0 29,3 42,0 42,1 26,5 11,4 2,0 3,4 2,0 4,3
 Skatt -12,1 -3,5 -4,1 -5,1 -3,1 -1,4 -0,2 -0,4 -0,3 -0,5
 Periodens resultat 28,9 25,8 37,9 37,0 23,4 10,0 1,8 3,0 1,7 3,8
 Koncernens balansräkningar, mkr 30/06/2018 31/03/2018 31/12/2017 30/09/2017 30/06/2017 31/03/2017 31/12/2016 30/09/2016 30/06/2016 31/03/2016
 Anläggningstillgångar 92,6 93,0 88,9 89,5 90,4 89,1 88,9 90,2 88,4 87,3
 Omsättningstillgångar 229,6 251,5 186,1 115,1 65,8 40,5 26,2 21,0 17,4 15,0
 Summa tillgångar 322,2 344,5 275,0 204,6 156,2 129,6 115,1 111,2 105,8 102,3
 Eget kapital 244,7 269,6 229,6 165,4 129,6 110,8 100,9 99,7 95,0 91,9
 Avsättningar och långfristiga skulder 1,0 0,9 0,9 2,3 1,7 1,4 1,2 0,9 0,9 0,9
 Kortfristiga skulder 76,5 74,0 44,5 36,9 24,9 17,4 13,0 10,6 9,9 9,5
 Summa eget kapital och skulder 322,2 344,5 275,0 204,6 156,2 129,6 115,1 111,2 105,8 102,3
 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr April-Juni Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar
2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1
 Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,4 54,9 51,0 60,8 13,2 -0,8 5,1 1,0 1,5 4,3
 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,2 -0,4 -1,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -57,2 7,2 22,0 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7
 Summa kassaflöde -19,0 61,7 71,6 60,8 7,3 -1,0 4,8 1,0 1,5 3,6

Financial Statistics

We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy