Koncernens resultaträkningar, mkr April-Juni Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar
2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1
Intäkter 97,7 54,3 31,7 22,7 20,3 22,3
Driftskostnader i spelverksamheten -42,8 -25,4 -14,2 -12,4 -11,5 -11,2
Bruttoresultat 54,9 28,9 17,5 10,3 8,8 11,1
Marknadsföringskostnader -16,7 -9,2 -5,3 -0,8 -0,8 -1,0
Övriga externa kostnader -4,6 -2,4 -3,3 -2,1 -1,8 -1,6
Personalkostnader -6,3 -5,1 -6,5 -4,1 -4,0 -4,2
Avskrivningar 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
Övriga rörelseintäkter/-kostnader -0,8 -0,8 -0,3 0,1 -0,2 0,0
Rörelsens kostnader -28,4 -17,5 -15,5 -6,9 -6,8 -6,8
Rörelseresultat 26,5 11,4 2,0 3,4 2,0 4,3
Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt 26,5 11,4 2,0 3,4 2,0 4,3
Skatt -3,1 -1,4 -0,2 -0,4 -0,3 -0,5
Periodens resultat 23,4 10,0 1,8 3,0 1,7 3,8
Koncernens balansräkningar, mkr 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31
Anläggningstillgångar 90,4 89,1 88,9 90,2 88,4 87,3
Omsättningstillgångar 65,8 40,5 26,2 21,0 17,4 15,0
Summa tillgångar 156,2 129,6 115,1 111,2 105,8 102,3
Eget kapital 129,6 110,8 100,9 99,7 95,0 91,9
Avsättningar och långfristiga skulder 1,7 1,4 1,2 0,9 0,9 0,9
Kortfristiga skulder 24,9 17,4 13,0 10,6 9,9 9,5
Summa eget kapital och skulder 156,2 129,6 115,1 111,2 105,8 102,3
Koncernens kassaflödesanalyser, mkr April-Juni Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar
2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,2 -0,8 5,1 1,0 1,5 4,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7
Summa kassaflöde 7,3 -1,0 4,8 1,0 1,5 3,6

Financial statistics