Financial Statistics

Koncernens resultaträkningar, mkr

Jan-Mar 2019-Q1 Okt-Dec 2018-Q4 Juli-Sept 2018-Q3 April-Juni 2018-Q2 Jan-Mar 2018-Q1 Okt-Dec 2017-Q4
 Intäkter 162,1 236,4 253,1 227,8 198,6 174,6
 Driftskostnader i spelverksamheten -84,7 -93,8 -89,8 -91,7 -87,4 -68,4
 Bruttoresultat 77,4 142,6 163,3 136,1 111,2 106,2
 Marknadsföringskostnader -82,8 -93,8 -68,6 -68,6 -63,5 -39,4
 Övriga externa kostnader -11,7 -14,0 -11,8 -9,5 -7,8 -10,5
 Personalkostnader -26,3 -25,9 -21,2 -17,7 -12,5 -9,4
 Aktiverade utvecklingskostnader 3,0 3,2 1,1 0,2 0,0 0,0
 Avskrivningar -1,8 -0,7 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2
 Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1,2 6,6 -2,2 0,7 2,0 -4,7
 Rörelsens kostnader -120,8 -124,6 -103,0 -95,1 -81,9 -64,2
 Rörelseresultat -43,3 18,0 60,3 41,0 29,3 42,0
 Finansiella intäkter och kostnader -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resultat före skatt -43,4 18,0 60,3 41,0 29,3 42,0
 Skatt 1,9 -1,9 -6,0 -12,1 -3,5 -4,1
 Periodens resultat -41,5 16,1 54,3 28,9 25,8 37,9

 Koncernens balansräkningar, mkr

2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
 Anläggningstillgångar 111,0 94,8 92,4 92,6 93,0 88,9
 Omsättningstillgångar 307,3 361,9 287,2 229,6 251,5 186,1
 Summa tillgångar 418,4 456,7 379,6 322,2 344,5 275,0
 Eget kapital 271,9 311,2 296,6 244,7 269,6 229,6
 Avsättningar och långfristiga skulder 4,4 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
 Kortfristiga skulder 142,2 144,6 82,1 76,5 74,0 44,5
 Summa eget kapital och skulder 418,4 456,7 379,6 322,2 344,5 275,0

 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr

Jan-Mar 2019-Q1 Okt-Dec 2018-Q4 Juli-Sept 2018-Q3 April-Juni 2018-Q2 Jan-Mar 2018-Q1 Okt-Dec 2017-Q4
 Kassaflöde från den löpande verksamheten -41,1 7,7 59,8 39,4 54,9 51,0
 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,2 -4,0 -1,7 -1,2 -0,4 -1,4
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,6 0,0 0,0 -57,2 7,2 22,0
 Summa kassaflöde -45,8 3,7 58,1 -19,0 61,7 71,6

We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy