Articles of
Association

(in Swedish)
BOLAGSORDNING


§ 1 Firma
Bolagets firma ar Global Gaming 555 AB. Bolaget är
publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm, Bolagsstämma
kan även hållas i Solna eller Sigtuna.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet utgörs av management, konsultverksamhet
inom IT, produktion och försäljning (licens)
av mjukvara samt genom dotterbolag spel på Internet
och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 35 000 000 kronor och
högst 140 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 stycken och
högst 140 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sex
styrelseledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan
revisorssuppleanter.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara mellan 1 januari och
31 december.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom förenklat
kallelseförfarande. Kallelse till bolagsstämma ska ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen halls tillgänglig på Bolagets
webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget
genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa
om att kallelse har skett.

§ 10 Deltagande vid bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på
bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare
i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken
avseende förhållanden fem vardagar före stämman,
dels göra anmälan till Bolaget senast kl. 17.00 den
dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen
sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt, i förekommande fall, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
samt i förekommande fall av koncernresultat-
och koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen om kontoföring av
finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen
är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister
enligt 4 kap lagen om kontoföring
av finansiella instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8
nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter
som följer av 4 kap
39 § aktiebolagslagen.

We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy