Articles of
Association

(in Swedish)
BOLAGSORDNING


§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn är Global Gaming 555 AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm, Bolagsstämma kan även hållas i Solna, Sigtuna eller Malmö.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet utgörs av management, konsultverksamhet inom IT, produktion och försäljning (licens) av mjukvara samt genom dotterbolag spel på Internet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sex styrelseledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara mellan 1 januari och 31 december.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 10 Deltagande vid bolagsstämma
Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid bolagsstämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen
är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen.

We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy