Nominating
committee

(English below)

Valberedning inför årsstämma 2018 i Global Gaming 555 AB.

I enlighet med årsstämmans beslut den 21 juni 2017 ska ledamöterna i Global Gamings valberedning inför årsstämman 2018 utses av de vid utgången av september månad till röstetalet tre största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Till valberedningen inför årsstämman i maj 2018 har utsetts följande ledamöter:

• Per Hildebrand, ordförande
• Mika Leppänen
• Jens Olsson, (utsedd av Ola Höglund)
• Peter Eidensjö, (styrelsens ordförande)

Valberedningen representerar per 30 september tillsammans cirka 27 procent av totalt antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2018 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, val och arvodering av revisor samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Årsstämma i Global Gaming kommer att hållas i Stockholm 16 maj 2018, (tid och plats meddelas senare).

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta senast den 31 december 2017 via e-post till:

valberedning@globalgaming.com eller per post under adress; Global Gaming 555 AB, Valberedning, Hästvägen 4E, 212 35 Malmö.

Nominating Committee ahead of AGM 2018 in Global Gaming 555 AB

In accordance with the decision by the Annual General Meeting June 21, 2017, the members of the Nominating Committee of Global Gaming should be appointed by the three shareholders/owner groups controlling the largest number of votes in Global Gaming at the end of September, which desire to appoint a representative. In addition, the Chairman of the Board of Directors shall be a member of the Nominating Committee.

The Nominating Committee ahead of the AGM in 2018 consists of the following members:

• Per Hildebrand, Chairman
• Mika Leppänen
• Jens Olsson (appointed by Ola Höglund)
• Peter Eidensjö, (Chairman of the Board of Directors)

In total, the Nomination Committee represents approximately 27 percent of the total number of shares and votes in the company at September 30.

The Nomination Committee’s assignment is to propose prior to the 2018 Annual General Meeting the number of Board members that should be elected at the Meeting, their fees, the composition of the Board, the Chairman of the Board of Directors, Auditor and fee to auditor and the Chairman of the Annual General Meeting. Furthermore, the Nomination Committee should propose new instructions for the Nomination Committee for the next annual general meeting.

The Annual General Meeting of shareholders in Global Gaming will be held in Stockholm on May 16, 2018 (time and place to be announced at a later date).

Shareholders who would like to make proposals to the Nomination Committee may do so not later than December 31, 2017, by email to valberedning@globalgaming.com or by post to Global Gaming 555 AB, Nomination Committee, Hästvägen 4E, SE-212 35 Malmö, Sweden.

We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy