Nomination
committee

(English version follows)

Valberedning inför årsstämma 2020 i Global Gaming 555 AB.

I enlighet med årsstämmans beslut den 16 maj 2019 ska ledamöterna i Global Gamings valberedning inför årsstämman 2020 utses av de vid utgången av september månad till röstetalet upp till tre största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Till valberedningen inför årsstämman 2020 har utsetts följande ledamöter:

  • Mika Leppänen, ordförande
    • William Hatle, (utsedd av Alinea Capital AS)
    • Peter Eidensjö, (styrelsens ordförande)

Valberedningen representerar per 30 september tillsammans cirka 24 procent av totalt antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2020 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, val och arvodering av revisor samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Årsstämma i Global Gaming kommer att hållas i Stockholm 8 maj 2020, Konferenshuset, Drottninggatan 55, kl 10.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta senast den 31 december 2019 via e-post till: valberedning@globalgaming.com eller per post under adress; Global Gaming 555 AB, Valberedning, Hanögatan 9, 211 24 Malmö.

 

Nomination Committee ahead of AGM 2019 in Global Gaming 555 AB

In accordance with the decision by the Annual General Meeting May 16, 2019, the members of the Nomination Committee of Global Gaming should be appointed by the up to three shareholders/owner groups controlling the largest number of votes in Global Gaming at the end of September, which desire to appoint a representative. In addition, the Chairman of the Board of Directors shall be a member of the Nomination Committee.

The Nomination Committee ahead of the AGM in 2020 consists of the following members:

  • Mika Leppänen, Chairman
    • William Hatle, (appointed by Alinea Capital AS)
    • Peter Eidensjö, (Chairman of the Board of Directors)

In total, the Nomination Committee represents approximately 24 percent of the total number of shares and votes in the company at September 30.

The Nomination Committee’s assignment is to propose prior to the 2020 Annual General Meeting the number of Board members that should be elected at the Meeting, their fees, the composition of the Board, the Chairman of the Board of Directors, Auditor and fee to auditor and the Chairman of the Annual General Meeting. Furthermore, the Nomination Committee should propose new instructions for the Nomination Committee for the next annual general meeting.

The Annual General Meeting of shareholders in Global Gaming will be held in Stockholm on May 8, 2020, Konferenshuset, Drottninggatan 55, at 10:00 am.

Shareholders who would like to make proposals to the Nomination Committee may do so not later than December 31, 2019, by email to valberedning@globalgaming.com or by post to Global Gaming 555 AB, Nomination Committee, Hanögatan 9, SE-211 24 Malmö, Sweden.

We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy