Global Gaming 555 AB avser att ansöka om notering på Nasdaq First North

Global Gaming 555 AB avser att ansöka om notering på Nasdaq First North

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore

Pressmeddelande 22 september 2017

För att stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling offentliggör i dag Global Gaming sin avsikt att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. I samband med den planerade noteringen är det bolagets avsikt att genomföra en ägarspridning i form av en nyemission av 1 000 000 aktier till ett pris på 22,00 kronor per aktie. En fullständig beskrivning av Global Gaming och villkoren för emissionen kommer att finnas tillgänglig i den Bolagsbeskrivning (sk Memorandum) som kommer att publiceras på bolagets hemsida inom kort. Första dag för handel i bolagets aktie beräknas bli den 19 oktober.

Om Global Gaming

Global Gaming är ett snabbväxande företag inom främst onlinekasino. Verksamheten bedrivs på en egenutvecklad teknisk plattform vilket möjliggör differentiering mot konkurrenterna. Idag är Global Gaming huvudsakligen verksamt på de nordiska marknaderna, med en fastslagen ambition att expandera geografiskt.

Inom sin B2C-verksamhet driver Global Gaming ett flertal egna varumärken. Bolagets nyaste varumärke inom B2C-verksamheten, Ninja Casino, har genom en unik användarupplevelse nått en stark position på marknaden och är det snabbast växande varumärket inom koncernen. Ninja Casino erbjuder kunderna snabbare in- och utbetalningar och en enklare och effektivare registrering än vad bolagets konkurrenter erbjuder.

Global Gaming bedriver också en B2B-verksamhet där andra operatörer erbjuds en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasinon.

Tillväxt under lönsamhet

Under perioden januari till och med juni 2017 uppgick Global Gamings omsättning till 152,0 miljoner kronor, en ökning med 257 procent jämfört med motsvarande period 2016. Rörelseresultatet under perioden januari till och med juni 2017 uppgick till 37,7 miljoner kronor. Det är bolagets målsättning att under helåret 2017 nå en omsättning på cirka 500 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på cirka 90 miljoner kronor.

Bakgrund till notering och emission

Ledningen och styrelsen i Global Gaming anser att Bolaget befinner sig i en expansionsfas med möjlighet att öka tillväxttakten för egna varumärken och antalet partners inom B2B. Global Gaming avser därför att genomföra en nyemission av aktier, vilken i första hand möjliggör en ägarspridning för Global Gaming. Samtidigt förväntas nyemissionen stärka bolagets position i branschen och öka varumärkenas kännedom på marknaden. Nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North är enligt Bolaget ett betydande steg i Global Gamings utveckling för att nå bolagets långsiktiga mål. Med hjälp av emissionslikviden kan Global Gaming skapa förutsättningar för expansion på nya marknader och möjliggöra strategiska förvärv. Nyemissionen förväntas vid full teckning inbringa ca 22,0 miljoner kronor före transaktionskostnader. Global Gaming avser att använda merparten av emissionslikviden för att finansiera följande:

– Investering i vidareutveckling av produkter och tjänster
– Investering i licenser
– Expansion på nya marknader
– Facilitering av eventuella förvärv

Tidpunkten för noteringens genomförande är beroende av slutförandet av ett antal administrativa processer med en målsättning om en första dag för handel den 19 oktober 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsson,   VD
Tel.+46 702 216050
E-post: stefan.olsson@globalgaming.com

Christoffer Tell, CFO
Tel. +46 703 173494
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare till Global Gaming.
Dawid Myslinski
Tel. +46 707 830772
E-post: dawid.myslinski@redeye.se

Wistrand Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Global Gaming.

 

VIKTIG INFORMATION

Distributionsområde

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i Global Gaming 555 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Global Gaming”). Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom en bolagsbeskrivning i enlighet med tillämpliga regelverk (”Erbjudande” respektive ”Bolagsbeskrivning”). Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i Bolagsbeskrivningen.

 

Varken detta dokument eller Bolagsbeskrivningen utgör ett prospekt och har därmed inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 etc. Detta dokument eller Bolagsbeskrivningen har inte heller varit föremål för godkännande och eller registrering hos Finans-inspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument.

 

Global Gaming har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De värdepapper som omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt amerikanska Securities Act från 1933, med ändringar, eller någon provinslag i Kanada. Varken detta dokument eller Erbjudandet riktar sig till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Varken detta dokument eller Bolagsbeskrivningen får följaktligen distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta dokument och/eller Bolagsbeskrivningen måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framtidsriktad Information

De uttalanden av framåtriktad karaktär som kan finnas i detta dokument och i Bolagsbeskrivningen återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt den finansiella och operativa utvecklingen och gäller vid tidpunkten för offentliggörande av detta dokument. Även om Bolagets anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att denna framtidsinriktade information förverkligas eller visar sig vara korrekt. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll. Presumtiva investerare uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i detta dokument och i Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta dokument eller i Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, Nasdaq First Norths regelverk eller andra tillämpliga föreskrifter.