Kvartal 4, oktober – december 2019

 • Intäkterna uppgick till 57,5 (236,4) mkr.
 • Rörelseresultatet blev -26,6 (18,0) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -31,6 (16,1) mkr, motsvarande -0,77 (0,39) kr per aktie.
 • Operationellt kassaflöde uppgick till -43,2 (7,7) mkr.

Helår, 2019

 • Intäkterna uppgick till 412,1 (915,9) mkr.
 • Rörelseresultatet blev -118,7 (148,6) mkr.
 • Rörelseresultat före engångsnedskrivning -107,1 (148,6) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -122,0 (125,1) mkr, motsvarande -2,98 (3,09) kr per aktie.
 • Operationellt kassaflöde uppgick till -129,0 (161,8) mkr.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utförs avseende räkenskapsåret 2019.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Överklagan av beslut om återkallad licens avslogs av Förvaltningsrätten i Linköping.
 • Dom föll i patent- och marknadsdomstolen i målet mellan Konsumentombudsmannen och Elec Games Ltd gällande måttfull spelreklam.

Händelser efter periodens slut

 • Kammarrätten meddelade prövningstillstånd för överklagat licensbeslut.
 • Avslag från Spelinspektionen avseende tillägg av ninjacasino.se på Viral Interactive Limiteds licens.

VD ord

Jag avslutade mitt förra VD-ord med att säga att vi ser ljusare på framtiden än vad vi gjort på många månader. Det är ett konstaterande som jag gärna upprepar nu när vi summerar 2019 och tittar framåt mot resten av 2020.

Under perioden har vårt arbete med att skapa förutsättningar för att lyckas med våra kort- och långsiktiga målsättningar fortsatt med oförminskad kraft. Vi har slutfört den tekniska migreringen till Finnplays plattform, fintrimmat en delvis ny och mycket mindre organisation, återtagit kontrollen över våra kostnader och – inte minst – internt förankrat, sjösatt och börjat leverera enligt den ambitiösa ”road-map” som följde av höstens omfattande strategiarbete.

Vad betyder detta i praktiken? Vad kan du som aktieägare förvänta dig att detta ska resultera i och när? Långsiktigt, på några års sikt, är vår strategiska målsättning att ta tillbaka och passera det vi förlorade under 2019. Vår vision, vilken tål att upprepas, är att vara en verkligt global aktör som levererar högklassiga produkter och avkastning genom att vara ansvarstagande, fatta data- och kunskapsbaserade beslut och genom att leverera kvalitet i tid. På kort sikt, 2020, är vår målsättning att, allt annat lika, återigen vara ett lönsamt och vinstgivande företag. Vårt första delmål är att vara minst break-even under första halvåret och att därefter leverera stabilt växande svart siffror. 

Hur ska vi uppnå detta?

 • 2020 har börjat tillfredsställande. Det är visserligen ännu tidigt men januari månad levde upp till våra högt ställda förhoppningar och vi ser ingen anledning till att utvecklingen inte ska fortsätta på inslagen väg.
 • Vi har kontroll på kostnaderna som helhet och på kostnaderna för marknadsföring i synnerhet. Som bekant gick vi in i 2019 med närmare 210 MSEK i marknadsförings-åtaganden. Dessa är nu historia och de åtaganden vi har för 2020 är av en helt annan storlek. Vi kommer givetvis marknadsföra oss även i framtiden men all marknadsföring sker utifrån väl underbyggda modeller med resultat och lönsamhet för ögonen.
 • Den tekniska förändring vi genomgått och fortsätter att arbeta med har gjort att vi nu befinner oss i en teknisk miljö där vi kommer att kunna vara mer anpassningsbara och snabbfotade framöver. Våra tekniska ledtider krymper vilket är till stort gagn för alla delar av verksamheten.
 • Vår verksamhet i Estland och Finland är lönsam och fortsatt stark. Den omsättnings-minskning vi såg under kvartalet, cirka fem procent jämfört med tredje kvartalet, förklaras till viss del av att vi flyttade hela verksamheten till en ny plattform men också av att vi genomfört förändringar i organisationen och att den stenhårda kostnadskontrollen haft vissa återhållande effekter. Nu är organisationen på plats och vi tror att vi, trots en ökad konkurrens, kommer att befästa och också stärka vår redan stora marknadsdel på dessa marknader under året. Estland och Finland växte med mer än 50 % under 2019 jämfört med 2018. 
 • En viktig del av vår framtid ligger i att vi breddar vårt utbud av varumärken och produkter och att vi finns på fler marknader än de vi är verksamma på idag. Ninjacasino är ett mycket starkt varumärke vilket externa bedömare tillskriver ett inte obetydligt värde. Självfallet är vi medvetna om detta och vi har för avsikt att låta varumärket pröva sina vingar på ett flertal nya platser. De tekniska förändringarna jag nämner ovan kommer att möjliggöra detta och vår målsättning är att under året lansera ninjacasino på ytterligare ett antal marknader och att också ha minst ett nytt varumärke verksamt i nya och befintliga miljöer. Exakt var och när kommer vi att återkomma till.
 • Vi avser lansera vadhållning med ett heltäckande erbjudande på våra befintliga marknader i god tid innan Europamästerskapen i fotboll den kommande sommaren. Det är som alltid ett intressant mästerskap och särskilt i år med den för oss positiva knorren att Finland för första gången kvalificerat sig för slutspelet. Vi hoppas att inom kort kunna återkomma till formerna för lanseringen, men erbjudandet kommer inte ske via vårt tidigare ingångna samarbete med Kambi. Då vi inte ser hur vi tillsammans och i närtid ska kunna lansera på den svenska marknaden, vilket var huvudmarknaden för samarbetet, så har vårt avtal med Kambi avslutats.

Sverige är fortfarande viktigt för oss och vi beklagar att Spelinspektionen nyligen avslog Viral Interactives ansökan om att lägga domänen ninjacasino.se till sitt erbjudande. Vi delar inte Spelinspektionens bedömning och finner motiveringen minst sagt märklig. Viktigare och mer glädjande är att vårt överklagande av Spelinspektionens beslut att återkalla vårt dotterbolag SafeEnts licenser för den svenska marknaden beviljats prövningstillstånd i kammarrätten. Vi ser med tillförsikt och spänning fram emot kammarrättens beslut, vilket vi tror kommer meddelas under de kommande månaderna.

Det är en bra bit kvar för oss innan vi har återhämtat oss ifrån 2019 års bakslag och visst är det mycket som kan gå oss emot. Mitt viktigaste besked nu är att det, trots det besvärliga utgångsläget, är väldigt mycket som också går rätt. Vi står fast vid att de processer vi själva kontrollerar går enligt plan och vi tror fullt och fast att när vi om ett år summerar 2020 så är det något helt annat än det år vi nu har lämnat bakom oss. Vi tror på vad vi gör!

Tack för förtroendet.

Tobias Fagerlund

För ytterligare information, kontakta

Tobias Fagerlund, VD

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO

+46 (0)8 551 154 31,

niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:00.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

Rapporten finns att ladda ned på https://globalgaming.com/report/.