Kvartal 3, juli– september 2018

• Intäkterna ökade med 93 procent och uppgick till 253,1 (131,4) mkr.

• Rörelseresultatet ökade till 60,3 (42,1) mkr.

• Resultatet efter skatt förbättrades till 54,3 (37,0) mkr, motsvarande 1,33 (0,96) kr per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 59,8 (60,8) mkr.

Delårsperioden, januari – september 2018

• Intäkterna ökade till 679,5 (283,4) mkr, motsvarande en tillväxt med 140 procent.

• Rörelseresultat uppgick till 130,6 (80,0) mkr, vilket motsvarar en ökning med 63 procent.

• Resultatet efter skatt blev 109,0 (70,4) mkr, motsvarande 2,70 (1,82) kr per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 154,1 (73,3) mkr

Övriga väsentliga händelser under kvartalet

• Styrelsen har utsett Joacim Möller till ny VD och koncernchef från 14 augusti.

• Dotterbolaget SafeEnt Ltd, Malta, har blivit beviljad en estnisk spellicens.

• Global Gaming lämnat in ansökan om svensk spellicens 1 augusti.

• Koncernen har skrivit ett avtal med sportbetting-leverantören Kambi.

Händelser efter periodens slut

• Koncernen har besultat att avsluta sin Whitelabel-verksamhet.


VD-ord

Åttonde kvartalet i rad med tillväxt 

Under det tredje kvartalet ökade våra intäkter med 93 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal var tillväxten 11 procent. En imponerande tillväxt mot bakgrund av den kraftigt ökade konkurrensen på den svenska marknaden och med tanke på att vi under kvartalets senare del dragit ned marknadsföringen något på Ninja Casino.

En bekräftelse av vår fantastiska tillväxtresa var att vi den 14 november placerades som Sveriges snabbast växande teknikbolag på Deloittes Sweden Technology Fast 50 lista. Ytterligare ett bevis på att vårt PayNPlay-koncept, som nu på allvar fått fäste både i branschen och hos lagstiftaren, skapat en ny standard.

För Ninja Casino ökade spelintäkterna med 11 procent (NGR) jämfört med årets andra kvartal och deponeringarna ökade med 9 procent under samma period. Ninja Casino bidrog till 91 procent av koncernens intäkter under kvartalet. Mobilanvändningen för Ninja Casino har alltid varit hög och fortsätter att vara det. Under det tredje kvartalet ökade mobilspel ytterligare till 75 procent.

Även under det tredje kvartalet såg vi resultatet av omförhandlade avtal med våra leverantörer och vi förväntar oss av den anledningen ytterligare förbättrad bruttomarginal under kommande kvartal. Vi har nu även ett nytt avtal på plats för betalningslösningen. Då vår affärsmodell bygger på ett mycket stort antal transaktioner så är vår förmodan att det nya avtalet kommer att ge oss en större effekt än om vi vore ett traditionellt online-casino.

Vi har också tagit det strategiska beslutet att helt fokusera våra resurser på den mer lönsamma B2C-verksamheten. Det innebär att den avtrappning av Whitelabel-verksamheten som vi under året påbörjat kommer fortsätta enligt plan och att vi inte sjösätter ett nytt erbjudande som vi från början planerat.

Under hösten har vårt arbete med vår nya plattform framskridit med oförminskad kraft och vi kommer att på den lansera Ninja Casino i Estland. Vi ser fram emot att arbeta med vårt framgångsrika koncept på en reglerad marknad som vi ser potential i. Vår nya front end-plattform kommer dessutom att hålla oss i den tekniska framkanten under en avsevärd tid framöver.

Vad gäller ansökningsprocessen för en svensk spellicens så fortskrider det arbetet och vi har en bra dialog med Lotteriinspektionen. Vi ser därför med tillförsikt fram emot ett positivt besked.

Trots minskad marknadssatsning under tredje kvartalet befäste Ninja Casino sin position som ett av Sveriges starkaste varumärken. När vi nu under branschens starkaste period något ökar våra marknadsinsatser igen är jag övertygad om att fjärde kvartalet kommer att bli ytterligare ett kvartal med tillväxt för Ninja Casino.

Joacim Möller
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joacim Möller, VD
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 22 november 2018, klockan 08:00 CET.