Erbjudandet i korthet 

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare och omfattar en emission om högst 1 000 000 aktier. Vid fullteckning kommer emissionen inbringa 22 000 000 kronor före emissionskostnader.
  • Minsta teckning är 250 aktier, motsvarande 5500 kronor, med en teckningskurs om 22 kronor per aktie.
  • Teckningskursen motsvarar en bolagsvärdering om ca 850 000 000 kronor (pre-money).
  • Anmälningsperioden pågår 2:a oktober – 11:e oktober 2017.
  • Likviddag beräknad den 16:e oktober 2017.
  • Preliminär första handelsdag på Nasdaq First North är den 19:e oktober 2017.

Teckningsåtaganden 

Då bolaget i första hand avser att genomföra en spridningsemission och främst öka sin aktieägarbas, samt att bolaget och dess rådgivare bedömer intresset för noteringen som stort, har inga teckningsåtaganden bedömts vara nödvändiga i emissionen.  

Om Global Gaming 

Global Gaming är ett snabbväxande företag inom främst onlinekasino. Verksamheten bedrivs på en egenutvecklad teknisk plattform vilket möjliggör differentiering mot konkurrenterna. Idag är Global Gaming huvudsakligen verksamt på de nordiska marknaderna, med en fastslagen ambition att expandera geografiskt.

Inom sin B2C-verksamhet driver Global Gaming ett flertal egna varumärken. Bolagets nyaste varumärke inom B2C-verksamheten, Ninja Casino, har genom en unik användarupplevelse nått en stark position på marknaden och är det snabbast växande varumärket inom koncernen. Ninja Casino erbjuder kunderna snabbare in- och utbetalningar och en enklare och effektivare registrering än vad bolagets konkurrenter erbjuder.

Global Gaming bedriver också en B2B-verksamhet där andra operatörer erbjuds en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasinon.

Tillväxt under lönsamhet 

Under perioden januari till och med juni 2017 uppgick Bolagets omsättning till 152,0 miljoner kronor, en ökning med 257 procent jämfört med motsvarande period 2016. Rörelseresultatet under perioden januari till och med juni 2017 uppgick till 37,7 miljoner kronor. Det är bolagets målsättning att under helåret 2017 nå en omsättning på cirka 500 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på cirka 90 miljoner kronor.

Bakgrund till Erbjudandet

Ledningen och styrelsen i Global Gaming anser att Bolaget befinner sig i en expansionsfas med möjlighet att öka tillväxttakten för egna varumärken och antalet partners inom B2B. Global Gaming avser därför att genomföra en nyemission av aktier, vilken i första hand möjliggör en ägarspridning för Global Gaming. Samtidigt förväntas nyemissionen stärka bolagets position i branschen och öka varumärkenas kännedom på marknaden. Nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North är enligt Bolaget ett betydande steg i Global Gamings utveckling för att nå Bolagets långsiktiga mål. Med hjälp av emissionslikviden kan Global Gaming skapa förutsättningar för expansion på nya marknader och möjliggöra strategiska förvärv. Nyemissionen förväntas vid full teckning inbringa ca 22,0 miljoner kronor före transaktionskostnader. Global Gaming avser att använda merparten av emissionslikviden för att finansiera följande:

  • Investering i vidareutveckling av produkter och tjänster
  • Investering i licenser
  • Expansion på nya marknader
  • Facilitering av eventuella förvärv

Observera att bolaget kommer publicera en bolagsbeskrivning i samband med den planerade listningen på Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen ska läsas som ett komplement till det publicerade memorandumet.

Tidpunkten för Erbjudandets genomförande är beroende av slutförandet av ett antal administrativa processer. Målsättningen är att första dag för handel ska vara den 19 oktober 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsson,   VD                       
Tel.+46 702 216050
E-post:
stefan.olsson@globalgaming.com 

Christoffer Tell, CFO
Tel. +46 703 173494
E-post:
christoffer.tell@globalgaming.com 

Dawid Myslinski, Redeye AB
Tel: +46 707 830772
E-post: dawid.myslinski@redeye.se
 

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare till Global Gaming. Wistrand Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Global Gaming.

VIKTIG INFORMATION

Distributionsområde

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i Global Gaming 555 AB (publ) (”Bolaget” eller ”Global Gaming”). Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom en bolagsbeskrivning i enlighet med tillämpliga regelverk (”Erbjudande” respektive ”Bolagsbeskrivning”). Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i Bolagsbeskrivningen.

Varken detta dokument eller Bolagsbeskrivningen utgör ett prospekt och har därmed inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 etc. Detta dokument eller Bolagsbeskrivningen har inte heller varit föremål för godkännande och eller registrering hos Finans-inspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument.

Global Gaming har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De värdepapper som omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt amerikanska Securities Act från 1933, med ändringar, eller någon provinslag i Kanada. Varken detta dokument eller Erbjudandet riktar sig till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Varken detta dokument eller Bolagsbeskrivningen får följaktligen distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta dokument och/eller Bolagsbeskrivningen måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framtidsriktad Information

De uttalanden av framåtriktad karaktär som kan finnas i detta dokument och i Bolagsbeskrivningen återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt den finansiella och operativa utvecklingen och gäller vid tidpunkten för offentliggörande av detta dokument. Även om Bolagets anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att denna framtidsinriktade information förverkligas eller visar sig vara korrekt. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll. Presumtiva investerare uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i detta dokument och i Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta dokument eller i Bolagsbeskrivningens avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, Nasdaq First Norths regelverk eller andra tillämpliga föreskrifter.