För att helt fokusera och koncentrera sina resurser på den framgångsrika B2C-verksamheten med bland annat varumärkena NinjaCasino och SpelLandet kommer Global Gaming under det fjärde kvartalet att helt avsluta sin Whitelabel-verksamhet. Efter utgången av året kommer inga intäkter från Whitelabel-verksamhet att finnas i koncernen. 

“B2B-verksamhet står för en allt mindre del av koncernens intäkter och under tredje kvartalet kommer endast cirka 2 procent av dem därifrån. Efter vinstdelning med samarbetspartner blir Global Gamings andel så liten att den inte längre motiverar kostnaden för drift, underhåll och utveckling av verksamheten. Samtliga våra resurser kommer framöver att helt fokuseras på att optimera och utveckla våra egna fantastiska varumärken, vilket vi är övertygade om kommer att påverka koncernen positivt”, säger bolagets VD Joacim Möller i en kommentar.

   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Joacim Möller, CEO 
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
 

Om Global Gaming  

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB  

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 02 november 2018, klockan 15:30 CET.  


(ENGLISH) Global Gaming terminates its white label operations to concentrate on B2C

In order to fully focus and concentrate its resources on the successful B2C business, including the NinjaCasino and SpelLandet brands, Global Gaming will terminate its white label operations in the fourth quarter of 2018. Beyond the end of the year, there will be no revenue from white label operations for the Group.

“B2B business accounts for a small portion of the Group’s revenue, roughly 2 percent in the third quarter of 2018. After profit sharing with our partners, Global Gaming’s share is so small that it no longer justifies the cost of running, maintaining and developing white label operations .

“All of our resources will be focused on optimising and developing our fantastic brands, which we are convinced will have a positive impact on the Group.”, says CEO Joacim Möller.

  

For further information, please contact 
Joacim Möller, CEO 
E-mail: joacim.moller@globalgaming.com
 

About Global Gaming   

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands.  Its flagship, Ninja Casino, builds on a revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. The company’s Certified Adviser is Redeye AB.  

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication under the responsibility of the above contacts on 02 November 2018 at 15:30 CET.