Nasdaq har villkorat godkänt att Global Gaming 555 AB:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i aktien på Nasdaq First North är torsdagen den 19 oktober 2017. 

Global Gaming 555 AB har som tidigare meddelats genomfört en nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North. Nyemissionen inbringade cirka 22 miljoner kronor före emissionskostnader och Bolaget har efter transaktionen drygt 2 300 ägare. Nasdaqs granskningen av bolaget är nu klar och Nasdaq har idag givit ett villkorat godkännande av bolagets ansökan om upptagande av aktierna till handel på Nasdaq First North. Nasdaqs beslut är villkorat att ingenting inträffar i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Aktierna kommer att handlas med kortnamn GLOBAL och ISIN-kod SE0002685958.

Bolagsbeskrivning

För ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som har upprättats med anledning av ansökan om listning. Bolagsbeskrivningen är publicerad på Global Gamings webbplats, www.globalgaming.com.

Rådgivare   

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Wistrands Advokatbyrå Stockholm KB har agerat legal rådgivare i samband med Bolagsbeskrivning och emissionserbjudande. Aktieinvest FK har agerat emissionsinstitut.

Bolagets certified advisor är Redeye AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Olsson, CEO

E-post: stefan.olsson@globalgaming.com
Tel: +46 702 216 050

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 17 oktober 2017, klockan 17:35 CET.