Global Gaming 555 AB avslutade den 11 oktober 2017 teckningsperioden i erbjudandet till allmänheten i Sverige att teckna aktier i bolaget inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Emissionen uppgår till 22 MSEK. Intresset för att teckna aktier har varit väldigt stort och emissionen var övertecknat cirka arton gånger. Total inkom teckningsanmälningar för cirka 400 MSEK. Första dag för handel med bolagets aktier på Nasdaq First North är planerad till den 19 oktober 2017.

Global Gaming har genomfört en nyemission genom att erbjuda allmänheten i Sverige att teckna aktier i bolaget. Teckningsperioden löpte mellan 2 och 11 oktober 2017 och omfattade totalt 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget 22 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen har rönt stor uppmärksamhet och de inkomna anmälningarna summerar till drygt 400 MSEK. På grund av emissionens storlek och den stora efterfrågan valde bolaget att premiera en bred spridning av aktierna.

”Det känns fantastiskt att ha fått möjligheten att prata med så många intressanta personer, under de investerarträffar vi varit på de senaste veckorna, och att så många vill vara med på vår fortsatta resa. Det skapar så klart ännu mer driv både personligen och för gruppen som helhet.” säger Stefan Olsson, VD för Global Gaming.

 

Tilldelning

Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att kunna få tilldelning. Styrelsen för Global Gaming har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med tilldelningsprinciperna som angavs i det memorandum som offentliggjordes den 29 september 2017.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Betalning skall ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota och senast den dag som där anges. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande.

Efter tilldelning kommer bolaget att ha cirka 2 300 ägare.

 

Preliminär första dag för handel

I samband med emissionen har styrelsen för Global Gaming ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 19 oktober 2017.

Kortnamn:     GLOBAL

ISIN-kod:       SE0002685958

 

Rådgivare  

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Wistrands Advokatbyrå Stockholm KB har agerat legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Aktieinvest FK har agerat emissionsinstitut.

 

Stockholm 12 oktober 2017

Styrelsen

 

För mer information, kontakta:

Stefan Olsson, VD Global Gaming 555 AB (publ)
E-post:   stefan.olsson@globalgaming.com
Tel: +46 702 216 050

eller besök http://www.globalgaming.com och http://www.ninjacasino.com

 

VIKTIG INFORMATION

Distributionsområde

Varken detta dokument, memorandumet eller Bolagsbeskrivningen utgör ett prospekt och har därmed inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 etc. Detta dokument, memorandumet eller Bolagsbeskrivningen har inte heller varit föremål för godkännande och eller registrering hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument.

Global Gaming har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De värdepapper som omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt amerikanska Securities Act från 1933, med ändringar, eller någon provinslag i Kanada. Varken detta dokument eller Erbjudandet riktar sig till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Varken detta dokument, memorandumet eller Bolagsbeskrivningen får följaktligen distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta dokument och/eller, memorandumet och/eller Bolagsbeskrivningen måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.