Global Gaming 555 AB:s dotterbolag SafeEnt Ltd, vilket driver internetkasinot Ninja Casino, förlorade sina svenska licenser för kommersiellt onlinespel samt vadhållning under måndagen den 17 juni.

Bolaget överklagade omedelbart beslutet till Förvaltningsrätten eftersom bolaget och bolagets jurister anser att beslutet saknar stöd i spellagen och bolaget anser att samtliga krav för att inneha en licens är uppfyllda. I överklagandet yrkades även på inhibition av Spelinspektionens beslut. Idag har Högsta Förvaltningsdomstolen utan vidare motivering meddelat att bolaget inte beviljas prövningstillstånd för inhibitionsyrkandet.

Global Gaming har överklagat Spelinspektionens beslut att återkalla licensen. Överklagandet behandlas nu i Förvaltningsrätten i Linköping.

”Även om vi var medvetna om att chanserna att beviljas prövningstillstånd var begränsade så är vi naturligtvis besvikna över att nekas både prövningstillstånd och inhibition. Vi fokuserar på den domstolsprövning av Spelinspektionens beslut som nu sker. Vi vidhåller att beslutet i grunden är felaktigt och oproportionerligt och kommer att visa det under processen som nu pågår i Förvaltningsrätten ”, säger Tobias Fagerlund, VD på Global Gaming 555 AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2019 kl. 16:45 CET.

 

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömnlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Global Gaming är noterat på First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

 

ENGLISH

Global Gaming 555 AB – Injunctive relief appeal rejected by the Supreme Administrative Court

Global Gaming 555 AB’s subsidiary SafeEnt Ltd, which operates the internet casino Ninja Casino, had its Swedish licences for commercial online gambling and betting revoked on Monday, June 17.

An appeal for injunctive relief was immediately submitted to the Administrative Court, as the company and its legal counsel are of the opinion that the decision lacks support in the Gaming Law and the company maintains that all licence requirements are complied with. The appeal also called for temporary relief from the regulator’s decision. Today, the Supreme Administrative Court rejected the appeal for injunctive relief without providing any further explanation.

Global Gaming has appealed the regulator’s decision to revoke the licence and the case is now with the Administrative Court in Linköping.

“Although we were aware that the chances of being granted injunctive relief were limited, we are, of course, disappointed to see our appeal rejected again. Our focus is now on the judicial review of the Swedish Gambling Authority’s decision that is currently taking place. We maintain that the decision is fundamentally wrong and disproportionate, and will show it during the process that is currently underway in the Administrative Court, ”says Tobias Fagerlund, CEO of Global Gaming 555 AB.

 

For further information, please contact:

Tobias Fagerlund, CEO
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 7 August 2019 at 16:45 CET.

 

About Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. Global Gaming 555 AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.