Aktieägarna i Global Gaming 555 AB, 556721-0520, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018, kl. 13.00. Årsstämman kommer att avhållas i RedEyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018; och

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast onsdagen den 9 maj 2018, före kl. 16.00, under Global Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hästvägen 4 E, 212 35 Malmö Tfn 08-551 154 30, E-post: bolagsstamma@globalgaming.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 9 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, http://www.globalgaming.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1.            Stämmans öppnande

2.            Val av ordförande vid stämman

3.            Upprättande och godkännande av röstlängd

4.            Val av en eller två justeringsmän

5.            Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6.            a) Godkännande av dagordning

b) Anförande av verkställande direktören

7.            Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.            Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen;

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.            Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

10.        Val av styrelse och revisor

11.        Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen

12.        Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13.        Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

14.        Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som inför årsstämman 2018 utgörs av Per Hildebrand, Mika Leppänen, Jens Olsson (utsedd av Ola Höglund) och Peter Eidensjö (styrelsens ordförande), föreslår att Niklas Larsson från Wistrand Advokatbyrå utses till ordförande vid årsstämman. 

Disposition av bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 1,40 kr per aktie, sammanlagt 57 228 500 kr. Som avstämningsdag föreslås den 18 maj 2018. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 23 maj 2018.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 9)

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ett sammanlagt styrelsearvode om 1 100 000 kronor ska utgå. Arvodet föreslås fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga fyra ledamöter.  Utöver detta utgår arvode om 75 000 kronor för ordförande i revisionsutskottet och 50 000 kronor för ledamot i revisionsutskottet samt 75 000 kronor för ordförande i ersättningsutskottet och 50 000 kronor för ledamot i ersättningsutskottet

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning 

Val av styrelse m.m. (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor. 

Valberedningen föreslår omval av styrelsens samtliga nuvarande ledamöter; Peter Eidensjö, Tobias Fagerlund, Adriana Hamberg och Ollipekka Vahvaselkä, samtliga intill tiden för nästa årsstämma. Valberedningen föreslår därutöver nyval av Edward Ihre som ledamot i styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma. Peter Eidensjö föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG. Enligt KPMG kommer auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedning inför 2019 års årsstämma. 

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare, eller kända aktieägargrupperingar, samt styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna, eller kända aktieägargrupperingarna, per den 30 september 2018 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare, eller känd aktieägargruppering, i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, utses en ägarrepresentant. Ordföranden ska ha utslagsröst. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen samt den operativa ledningen.  

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla kompetenta individer i rollerna som ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner, såsom i vissa fall tjänstebil.

A.    Fast grundlön
Fast grundlön för ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelningen mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning ska stå i proportion till respektive befattningshavares ansvar och befogenheter

B.    Rörlig ersättning
Rörlig ersättning ska kunna utgå förutsatt att vissa av styrelsen fastställda finansiella mål har uppfyllts. Den rörliga ersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning målen har uppfyllts eller överträffats. Om de finansiella målen överträffas i den högsta nivån beräknas koncernens kostnad för rörlig ersättning till koncernens ledande befattningshavare uppgå till maximalt 8,7 mkr inklusive sociala avgifter. Rörlig ersättning får uppgå till maximalt 1 200 000 kronor (inklusive sociala avgifter) per ledande befattningshavare och maximalt 1 500 000 kronor (inklusive sociala avgifter) för VD.

C.    Pension
Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Avgångsvederlag m.m.

Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och sex månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Styrelsen äger frångå riktlinjerna om det i enskilda fall bedöms finnas särskilda skäl för det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av bolagets aktiekapital med maximalt 10 procent baserat på antalet aktier vid tidpunkten för beslutet.

Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Hästvägen 4 E BV, 212 35 Malmö från och med den 25 april 2018. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats http://www.globalgaming.com.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i april 2018

Global Gaming 555 AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 17 april 2018, klockan 10:00 CET.