Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 augusti 2019 kl. 10.00 i Rum Boeing 737 på Radisson Blu Airport Terminal Hotel, Stockholm-Arlanda (tidigare Radisson Blu Sky City Hotel), med adress Pelargången 1, Stockholm-Arlanda.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 augusti 2019, och

• anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 8 augusti 2019 skriftligen till Global Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hästvägen 4 E, 212 35 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 08-551 154 30 eller per e-post bolagsstamma@globalgaming.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 8 augusti 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren

undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida http://www.globalgaming.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 40 877 500 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Bolagsstämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Val av revisor.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av revisor (punkt 7)
Valberedningen föreslår att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, med
Carl-Johan Kjellman 

som huvudansvarig revisor, nyväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls 2020.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till

Euroclear Sweden AB:s hemsida. (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-

svenska.pdf)

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets kontor, Hästvägen 4 E, 212 35 Malmö och på bolagets hemsida (www.globalgaming.com) från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i juli 2019

Global Gaming 555 AB (publ)

STYRELSEN

 

Bilagor kan laddas ner här:
Kallelse
Notice of EGM 
Fullmakt
Fullständiga beslutsförslag