Den Svenska Spelinspektionen beslutade den 17 juni 2019 att återkalla Global Gaming 555 AB:s (”Global Gaming”, ”Bolaget”) dotterbolag SafeEnt Ltd:s licens för att tillhandahålla vadhållning och kommersiellt onlinespel i Sverige. Spelinspektionens beslut kom att överklagas till Förvaltningsrätten som avslog överklagandet, ett beslut som även det överklagades av SafeEnt Ltd till Kammarrätten som idag har meddelat beslut att fastställa Förvaltningsrättens dom.

Styrelsen för Global Gaming har beslutat att inte överklaga Kammarrättens beslut.

Kommentar från styrelsen i Global Gaming;

”Detta har varit en process som bolagets nuvarande nytillträdda styrelse ärvde.

Styrelsen har tagit del av dagens dom, och delar till fullo de uppfattningar som såväl Kammarrätten som tidigare rättsinstans och därmed även Spelinspektionen gjort i ärendet.

Styrelsen vill påpeka att man tillträdde bara några veckor innan förhandlingen i Kammarrätten, och i den då och alltjämt pågående budprocess som Global Gaming befinner sig under, är åtgärder som kan tolkas vara av sådan art att de må underminera värdet på aktierna i ett, som i detta fall, bolag under uppköp, inte lämpliga eller kan vara otillåtna.

Med anledning därav förelåg inte rimlig möjlighet för styrelsen att stoppa det pågående ärendet redan innan förhandlingen i Kammarrätten.

Sammantaget välkomnar styrelsen att dom nu meddelats, och en konsekvens av det är att klara och tydliga förutsättningar för Global Gamings framtida verksamheter nu också föreligger.

Styrelsen är av den uppfattning att det sedan en längre tid pågått ett omfattande arbete inom Global Gaming i syfte att ur alla aspekter vara ett bolag som har högsta fokus på regelefterlevnad, och styrelsen är av uppfattningen att Global Gaming idag har mycket hög kvalitetsnivå inom alla områden som berör detta.

Bolaget har sedan sommaren 2019 vidtagit anpassningar av verksamheten med anledning av Spelinspektionens beslut, varför kammarrättens beslut av idag inte har någon påverkan på Global Gamings nuvarande eller planerade verksamheter.” 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Rasmussen, Tillförordnad Verkställande direktör
+46761051344

christian.rasmussen@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 15:55.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.