Global Gaming 555 AB höll den 16 maj 2018 sin årsstämma för räkenskapsåret 2017, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 ska ske med 1,40 kronor per aktie, totalt 57 228 500 kronor. Avstämningsdagen ska vara den 18 maj 2018 och utbetalning beräknas ske den 23 maj 2018.

Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsen, inklusive styrelsens ordförande, ledamot och ordförande i revisionsutskottet och ersättningsutskottet samt revisorn, i enlighet med valberedningens förslag.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Eidensjö, Tobias Fagerlund, Adriana Hamberg och Ollipekka Vahvaselkä samt nyvaldes Edward Ihre. Peter Eidensjö omvaldes som styrelsens ordförande.

KPMG, med auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till beslut angående utseende av valberedning inför årsstämman 2019 godkändes.

Styrelsens förslag till beslut angående riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant, genom apport och/eller genom kvittning eller tecknas med andra villkor. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av bolagets aktiekapital med maximalt 10 procent baserat på antalet aktier vid tidpunkten för beslutet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joacim Möller, tf VD
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 16 maj 2018, klockan 14:35 CET.