Global Gaming 555 AB höll den 16 maj 2019 sin årsstämma för räkenskapsåret 2018, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2018, utan resultatet överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsen, inklusive styrelsens ordförande, ledamot och ordförande i revisionsutskottet och ersättningsutskottet samt revisorn, i enlighet med valberedningens förslag.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Eidensjö, Tobias Fagerlund och Adriana Hamberg samt nyvaldes Mika Leppänen och Pasi Nousiainen. Peter Eidensjö omvaldes som styrelsens ordförande.

KPMG, med auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till beslut angående utseende av valberedning inför årsstämman 2020 godkändes.

Styrelsens förslag till beslut angående riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant, genom apport och/eller genom kvittning eller tecknas med andra villkor. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av bolagets aktiekapital med maximalt 10 procent baserat på antalet aktier vid tidpunkten för beslutet.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Global Gaming är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, tf VD

E-post: tobias.fagerlund@globalgaming.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 Maj 2019 kl. 11:15 CET.