Som tidigare kommunicerats har Global Gaming överlåtit domänen Ninjacasino.se till Viral Interactive Limited, som innehar svensk licens för kommersiellt onlinespel utfärdad av Spelinspektionen.

Viral Interactive ansökte i samband med överlåtelsen om att få lägga till Ninjacasino.se till sina övriga domäner på licensen. Spelinspektionen har idag beslutat att avslå Viral Interactives ansökan, vilket innebär att Ninjacasino.se tills vidare inte kommer kunna lanseras på Virals Interactives licens. Viral Interactive har möjlighet att överklaga Spelinspektionens beslut.

Tobias Fagerlund, VD Global Gaming, säger i en kommentar:

”Det är anmärkningsvärt att Spelinspektionen efter nästan 5 månaders handläggning väljer att avslå Viral Interactives ansökan om att lägga till Ninjacasino.se. Viral Interactive kan inte på något sätt anses utgöra part i den domstolsprocess som för närvarande föreligger mellan SafeEnt Ltd och Spelinspektionen och kan heller inte läggas till last för den marknadsföring som tidigare bedrivits av Elec Games. Spelinspektionens beslut att återkalla SafeEnts licens har ännu inte vunnit laga kraft och kan därför inte användas som argument. Det är för mig uppenbart att det ligger mycket prestige i Spelinspektionens beslut och att Spelinspektionen fortsätter att fatta tveksamma beslut som enligt vår uppfattning saknar tydligt stöd i lagstiftningen.”

För ytterligare information, kontakta

Tobias Fagerlund, VD

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO

+46 (0)8 551 154 31,

niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 10:46.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

ENGLISH

The Swedish Gambling Authority rejects Viral Interactive’s application to add Ninjacasino.se to its current license.

As previously communicated, Global Gaming has transferred the domain Ninjacasino.se to Viral Interactive Limited, which holds a Swedish license for commercial online gaming issued by the Swedish Gambling Authority.

In connection with the transfer, Viral Interactive applied to add Ninjacasino.se to its other domains on the license. The Swedish Gambling Authority has today decided to reject Viral Interactive’s application, which means that Ninjacasino.se will not be able to launch on Viral Interactive’s license until further notice. Viral Interactive can appeal the Swedish Gambling Authority’s decision.

Tobias Fagerlund, CEO of Global Gaming, says in a comment:

“It is noteworthy that the Swedish Gambling Authority, after almost 5 months of deliberation, chooses to reject Viral Interactive’s application to add Ninjacasino.se. Viral Interactive can not in any way be regarded as a party in the legal procedure currently in place between SafeEnt Ltd and the Swedish Gambling Authority and can not be held responsible for any marketing previously conducted by Elec Games. The Swedish Gambling Authority ‘s decision to revoke SafeEnt’s license has not yet gained legal force and can therefore not be used as an argument. It is obvious to me that there is a lot of prestige in the Swedish Gambling Authority ‘s decision and that the Swedish Gambling Authority continues to make questionable decisions which in our opinion lack clear support in the legislation.“

 

For further information, please contact

Tobias Fagerlund, CEO

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO

+46 (0)8 551 154 31,

niklas.jonsson@globalgaming.com

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on February 12, 2020 at 10:46 CET.

About Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. The company is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.