Viral Interactive Limited, som innehar svensk licens för kommersiellt onlinespel och bland annat driver onlinecasinot Nano Casino, har idag meddelat sitt beslut att avveckla sina B2B-samarbeten på reglerade marknader, inklusive Sverige och Storbritannien. I samband med beslutet har Viral Interactive sagt upp marknadsföringsavtalet med Global Gaming angående Nano Casino med omedelbar verkan.

 

”Det är givetvis tråkigt att Viral Interactive väljer att avveckla sin B2B-verksamhet på reglerade marknader. Det är viktigt för oss att understryka att det har en mindre påverkan på Global Gamings omsättning och vi bedömer att beskedet inte påverkar våra tidigare kommunicerade mål.” – säger Tobias Fagerlund, VD för Global Gaming, i en kommentar, och fortsätter;

 

”Jag vill även passa på att informera om att all vår personal arbetar hemifrån och att våra rutiner för det fungerar mycket väl. Den operationella verksamheten pågår oförhindrad och vår högsta prioritet är våra medarbetares säkerhet och hälsa. Samtliga koncernens intäkter kommer från casinospel på internet, vilket hittills inte tycks ha påverkats av det pågående utbrottet av Covid-19. Det finns ingen anledning för oss att förändra de utfästelser vi gjorde i samband med vår senaste rapport, annat än att konstatera att uppskjutandet av stora sportevenemang såsom fotbolls-EM medför att vi kommer prioritera andra intäktsbringande projekt än lansering av vadhållning innan sommaren.”

 

För ytterligare information, kontakta

Tobias Fagerlund, VD

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

 

Niklas Jönsson, CFO

+46 (0)8 551 154 31,

niklas.jonsson@globalgaming.com

 

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020 kl. 16:00.

 

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.

 

 

Viral Interactive Limited leaves the Swedish B2B market and update from Global Gaming concerning Covid-19

 

Viral Interactive Limited, which holds a Swedish license for commercial online gaming, and operates the online casino Nano Casino, has today announced its decision to discontinue their B2B collaborations in regulated markets, including Sweden and United Kingdom. In connection with the decision, Viral Interactive has terminated the marketing agreement with Global Gaming concerning Nano Casino with immediate effect.

 

“Of course, it is sad that Viral Interactive chooses to discontinue their B2B operation on regulated markets. It is important for us to emphasize that it has only a minor impact on Global Gaming’s revenue and our assessment is that the decision does not affect our previously communicated goals.”- says Tobias Fagerlund, CEO of Global Gaming, in a comment and continues;

 

“I also want to take the opportunity to point out that all employees are working from home and our routines are functioning very well. The operation is working uninhibited and our highest priority is our employee’s health and wellbeing. All of the Group’s revenue are from online casino and the ongoing outbreak of Covid-19 has so far not been affected. There is no reasons for us to change the pledges which we did in our last report, apart from to note that the postponement of bigger sport events such as Euro 2020 results in that we will priorities other revenue making projects then the launch of Sportsbook before the Summer.”

 

For further information, please contact

Tobias Fagerlund, CEO

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

 

Niklas Jönsson, CFO

+46 (0)8 551 154 31,

niklas.jonsson@globalgaming.com

 

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on March 18, 2020 at 16:00 CET.

 

About Global Gaming

Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. The company is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.