Quarterly data

 Koncernens resultaträkningar, mkr Okt-Dec Jul-Sept Apr-Jun Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept
2019-Q4 2019-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2018-Q4 2018-Q3
 Intäkter 57,5 60,3 132,2 162,1 236,4 253,1
 Driftskostnader i spelverksamheten -20,5 -22,6 -63,0 -84,7 -93,8 -89,8
 Bruttoresultat 37,1 37,7 69,2 77,4 142,6  163,3
 Marknadsföringskostnader -28,8 -37,2 -34,1 -82,8 -93,8 -68,6
 Övriga externa kostnader -13,7 -10,9 -10,9 -11,7 -14,0 -11,8
 Personalkostnader -18,3 -23,9 -26,9 -26,3 -25,9 -21,2
 Aktiverade utvecklingskostnader 4,2 3,0 3,2  1,1
 Avskrivningar -2,2 -2,0 -1,8 -1,8 -0,7 -0,3
 Nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader -11,6
 Övriga rörelseintäkter/-kostnader -0,6 -1,3 0,8 -1,2 6,6 -2,2
 Rörelsens kostnader -63,6 -75,3 -80,3 -120,8 -124,6 -103,0
 Rörelseresultat -26,6 -37,6 -11,1 -43,3 18,0 60,3
 Finansiella intäkter och kostnader 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
 Resultat före skatt -26,6 -37,7 -11,2 -43,4 18,0 60,3
 Skatt -5,0 0,7 -0,7 1,9 -1,9 -6,0
 Periodens resultat -31,6 -37,0 -11,8 -41,5 16,1 54,3
 Koncernens balansräkningar, mkr 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
 Anläggningstillgångar 95,8 104,2 103,5 111,0 94,8 92,4
 Omsättningstillgångar 192,6 233,7 263,8 307,3 361,9 287,2
 Summa tillgångar 288,4 337,9 367,2 418,4 456,7 379,6
 Eget kapital 193,6 226,1 262,2 271,9 311,2 296,6
 Avsättningar och långfristiga skulder 3,6 3,9 4,3 4,4 0,9 0,9
 Kortfristiga skulder 91,2 107,9 100,8 142,2 144,6 82,1
 Summa eget kapital och skulder 288,4 337,9 367,2 418,4 456,7 379,6
 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr Okt-Dec Jul-Sept Apr-Jun Jan-Mar Okt-Dec Jul-Sept
2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2019-Q4 2019-Q3
 Kassaflöde från den löpande verksamheten -43,3 -34,9 -9,6 -41,1 7,7 59,8
 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,1 -2,1 -4,3 -3,2 -4,0 -1,7
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,5 -1,4 -1,4 -1,6 0,0 0,0
 Summa kassaflöde -44,6 -38,5 -15,4 -45,8 3,7 58,1

We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy