Quarterly data

 Koncernens resultaträkningar, mkr Apr-Jun Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar
2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1
 Intäkter 132,2 162,1 236,4 253,1 227,8 198,6
 Driftskostnader i spelverksamheten -63,0 -84,7 -93,8 -89,8 -91,7 -87,4
 Bruttoresultat 69,2 77,4 142,6 163,3 136,1 111,2
 Marknadsföringskostnader -34,1 -82,8 -93,8 -68,6 -68,6 -63,5
 Övriga externa kostnader -10,9 -11,7 -14,0 -11,8 -9,5 -7,8
 Personalkostnader -26,9 -26,3 -25,9 -21,2 -17,7 -12,5
 Aktiverade utvecklingskostnader 4,2 3,0 3,2 1,1 0,2 0,0
 Avskrivningar -1,8 -1,8 -0,7 -0,3 -0,2 -0,1
 Nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader -11,6
 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 0,8 -1,2 6,6 -2,2 0,7 2,0
 Rörelsens kostnader -80,3 -120,8 -124,6 -103,0 -95,1 -81,9
 Rörelseresultat -11,1 -43,3 18,0 60,3 41,0 29,3
 Finansiella intäkter och kostnader -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 Resultat före skatt -11,2 -43,4 18,0 60,3 41,0 29,3
 Skatt -0,7 1,9 -1,9 -6,0 -12,1 -3,5
 Periodens resultat -11,8 -41,5 16,1 54,3 28,9 25,8
 Koncernens balansräkningar, mkr 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
 Anläggningstillgångar 103,5 111,0 94,8 92,4 92,6 93,0
 Omsättningstillgångar 263,8 307,3 361,9 287,2 229,6 251,5
 Summa tillgångar 367,2 418,4 456,7 379,6 322,2 344,5
 Eget kapital 262,2 271,9 311,2 296,6 244,7 269,6
 Avsättningar och långfristiga skulder 4,3 4,4 0,9 0,9 1,0 0,9
 Kortfristiga skulder 100,8 142,2 144,6 82,1 76,5 74,0
 Summa eget kapital och skulder 367,2 418,4 456,7 379,6 322,2 344,5
 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr Apr-Jun Jan-Mar Okt-Dec Juli-Sept April-Juni Jan-Mar
2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1
 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,6 -41,1 7,7 59,8 39,4 54,9
 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,3 -3,2 -4,0 -1,7 -1,2 -0,4
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,4 -1,6 0,0 0,0 -57,2 7,2
 Summa kassaflöde -15,4 -45,8 3,7 58,1 -19,0 61,7

We use cookies to run this site and to personalise content and services. Some cookies are essential while others help to improve your experience. Refer to our Privacy Policy for more info. To use personalised cookies, click accept.
Privacy Policy