rörelseresultatet för helåret ökade drygt tio gånger till 122 mkr

Kvartal 4, oktober – december 2017

• Intäkterna ökade med 451 procent och uppgick till 174,6 (31,7) mkr
• Rörelseresultatet ökade till 42,0 (2,0) mkr
• Resultatet efter skatt förbättrades till 37,9 (1,8) mkr, motsvarande 1,06 (0,05) kr per aktie.
• Operativt kassafl öde uppgick till 51,0 (5,1) mkr.

Helår, januari – december 2017

• Intäkterna ökade till 458,0 (97,0) mkr, motsvarande en tillväxt med 372 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 122,0 (11,7) mkr
• Resultatet efter skatt blev 108,3 (10,3) mkr, motsvarande 2,78 (0,27) kr per aktie.
• Operativt kassafl öde uppgick till 124,3 (11,9) mkr
• Styrelsen föreslår årsstämman att 57,2 (5,8) mkr, motsvarande 1,40 (0,15) kr per aktie distribueras till aktieägarna

Händelser efter periodens slut

• Koncernen har slutit avtal med två nya spelleverantörer: Evolution Gaming för Live Casino tjänster och Yggdrasil för spelautomater.

VD-ord

-Låt mig börja med att konstatera att 2017 varit ett, på alla vis, bra år för Global Gaming. Intäkterna har stigit och ökade under fjärde kvartalet med 33 procent jämfört med kvartalet innan. Årsomsättningen gick från 97 mkr till 458 mkr och rörelseresultatet för helåret ökade drygt tio gånger till 122 mkr.

Mycket tid och arbete lades under året ned på noteringen av aktien på First North. Den 19 oktober genomförde vi en lyckad notering och det är glädjande att se att aktien ända sedan dess handlas flitigt och att intresset från investerare och sparare fortsätter att vara stort.

Det nya året har börjat bra och vi fortsätter att växa på både befintliga och nya marknader. Att det skulle ta så pass lång tid innan vi såg några konkurrenter i segmentet PayNPlay hade vi aldrig vågat hoppas på. Att det skulle komma var dock väntat och det ger oss nu möjligheten att visa att vi fortsatt kan vara innovativa och ledande. Hittills har vi inte märkt någon avmattning på grund av konkurrensen. I den första halvan av första kvartalet 2018 var tillväxten för Ninja Casino 35 procent högre jämfört med intäkterna under första halvan av föregående kvartal.

För att möta den nya konkurrensen – och för att utveckla vår modell – så kommer vi att lansera ett nytt varumärke på den svenska marknaden under första kvartalet. Varumärket kommer att drivas från Malta under gruppens maltesiska spellicens.

Ninja Casino arbetar med att få en ny hemvist inom EU, genom en estländsk spellicens. Vi ser flera fördelar med att licensiera Ninja Casino i Estland. Estland är precis som Malta en fullvärdig EU-jurisdiktion vilket är en trygghet både för våra kunder och för oss. Estland är dessutom ett land som ligger i absolut framkant vad gäller teknologisk utveckling och kompetens. Det finns en öppenhet och vilja hos de estniska myndigheternas att arbeta med nya säkra tekniska lösningar och vi kommer att behålla den extremt enkla registreringsprocessen som gjort oss kända. Mobilnummer och e-postadress kommer alltså även fortsättningsvis att lämnas endast från de kunder som så önskar.

Hela PayNPlay konceptet är resultatet av ett samarbete med en av den svenska Finansinspektionen reglerad betalningsleverantör. I samband med licensieringen i Estland har ett nytt avtal förhandlats fram med denna betalningsleverantör. Ett avtal som bland annat innebär att Global Gaming under en viss tid har ensamrätt på att leverera denna specifi ka kundupplevelse via en estländsk spellicens.

Vi arbetar för att inom kort kunna erbjuda våra kunder spel via flera europeiska jurisdiktioner och kommer under dessa licenser att fortsätta vår utrullning av vårt unika koncept till andra EU-marknader under året. Vi känner oss trygga i vår regulatoriska strategi och organisationen står väl rustad för att ansöka om och utöka vår palett av lokala licenser när helst det är motiverat.

Jämfört med många andra bolag i branschen är våra marknadsföringskostnader låga då vi har en strikt kontroll av effektiviteten på genomförda kampanjer. I samband med den under året uppmärksammade kampanjen för varumärket Ninja Casino ökades marknadsföringsbudgeten vilket självklart påverkar marginalen. Vikten av att fortsätta bygga och investera i varumärket – i framförallt Sverige inför den kommande omregleringen 2019 – kan inte nog understrykas.

Att fokus just nu ligger på de egna varumärkena och nya licenser är tydligt. Under första kvartalet har samtliga B2B Whitelabel kunder som nyttjat gruppens tekniska plattform kontaktats. Upplägget för dessa kunder har varit att de nyttjat gruppens licenser för att leverera sina varumärken mot en fördelning av intäkterna. I takt med att kraven på licenstagare skärps och nya krav tillkommer framförallt när det gäller personuppgifts- och marknadsföringslagar har Global Gaming tagit beslutet att ta fram en ny B2B tjänst under 2018 som vänder sig till ett färre antal – men potentiellt större – kunder.

Att vara ett noterat bolag drivet av innovativa tekniska lösningar och med en målsättning att fortsätta växa i snabb takt och samtidigt erhålla och underhålla flertalet spellicenser och produkter kräver sin organisation. Under kvartalet ökade antalet medarbetare och då framförallt på Malta där personalen också flyttade till ett nytt kontor. Glädjande nog har vi skapat oss ett gott namn i branschen och fortsätter att attrahera kompetent och erfaren personal som möjliggör vår fortsatta expansion och tillväxt.

Ökad marknadsföring, mer personal, nya kontor och satsningar på innovativ teknik och infrastruktur, allt ska ses som investeringar för framtiden syftandes till att möjliggöra en fortsatt stark organisk tillväxt. Även om organisk tillväxt är vårt primära mål så utesluter vi inte möjligheten att förvärv kan vara en lösning för att effektivt kunna ta oss an nya marknader.

Sammantaget är det med stolthet och glädje jag ser tillbaka på ett intensivt och bra 2017. Framtiden kan vi bara sia om men jag och mina duktiga och engagerade medarbetare kan försäkra er om att vi ser den an med tillförsikt och att vi kommer att göra allt vi kan för att även fortsättningsvis skapa värde till er som är aktieägare i Global Gaming.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Olsson, CEO
E-post: Stefan.olsson@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Christoffer Tell, CFO
E-post: christoffer.tell@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31


Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 28 februari 2018, klockan 08:00 CET.