Kvartal 4, oktober – december 2018

• Intäkterna ökade med 35 procent och uppgick till 236,4 (174,6) mkr.

• Rörelseresultatet uppgick till 18,0 (42,0) mkr.

• Resultatet efter skatt blev 16,1 (37,9) mkr, motsvarande 0,39 (1,06) kr per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 7,7 (51,0) mkr.

Helårsperioden, januari – december 2018

• Intäkterna ökade till 915,9 (458,0) mkr, motsvarande en tillväxt med 100 procent.

• Rörelseresultat uppgick till 148,6 (122) mkr, vilket motsvarar en ökning med 22 procent.

• Resultatet efter skatt blev 125,1 (108,3) mkr, motsvarande 3,09 (2,78) kr per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 161,8 (124,3) mkr.

• Styrelsen föreslår årsstämman att 122,6 (57,2) mkr, motsvarande 3,00 (1,40) kr per aktie distribueras till aktieägarna, varav 1,53 kr avser ordinarie utdelning enligt utdelningspolicy och 1,47 kr extra utdelning från ej använd vinstreserv.

Övriga väsentliga händelser under kvartalet

• Koncernen valde att fokusera på B2C och avvecklade Whitelabel-verksamheten.

• Dotterbolaget SafeEnt Ltd, Malta, blev beviljad en svensk spellicens.

• Ninja Casino gick live i Estland på ny plattform.

• Koncernen skrev ett avtal med betalningsförmedlaren Zimpler.

• Beslut om tillfällig paus för vårt varumärke SpelLandet.

• Niklas Jönsson utsågs till ny Group CFO från 1 januari.

Händelser efter periodens slut

• Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens utgång.

VDs ord

Intäkterna för helåret 2018 ökade med 100 procent till 915,9 (458,0) MSEK. För fjärde kvartalet ökade intäkterna till 236,4 (174,6) MSEK motsvarande en ökning med 35 procent. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 148,6 (122,0) MSEK och för fjärde kvartalet blev rörelseresultatet 18,0 (42,0) MSEK. Vi är naturligtvis stolta över att under 2018 ha lyckats leverera en årlig tillväxt på 100 procent på en mycket konkurrensutsatt marknad. Samtidigt är vi besvikna över att vi under det fjärde kvartalet inte nådde våra interna intäkts- och resultatmål. Samtidigt ser vi möjligheter att öka lönsamheten framåt, bland annat genom att balansera intäkter och kostnader och genom att kapitalisera på det starka varumärke som Global Gaming byggt upp i form av Ninja Casino.

HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Den minskade intäktsökningen under fjärde kvartalet uppkom till största del under december månad då spelintäkterna blev lägre än förväntat. Under perioden genomförde vi ett stort antal tekniska projekt. Vi migrerade Ninja Casino Sverige och Finland från Curaçao till Estland, genomförde ett byte av vår plattform och lanserade Ninja Casino på den estländska marknaden. Bytet av plattform genomfördes för att tekniskt framtidssäkra vår produkt såväl som för att skapa förutsättningar för att kunna uppfylla de krav som det svenska regelverket kräver från den 1 januari 2019. I början av december erhöll vi också en femårig licens i Sverige som omfattar Ninja casino, SpelLandet och vadhållning. I samband med migreringen och bytet av plattform påverkades intäkterna negativt och därför nådde vi inte upp till de nivåer vi förväntat oss. Under samma period har dock marknadsföringskostnaderna legat på en procentuell nivå som motsvarar de tänkta intäkterna, vilket i sin tur också bidrog till ett lägre rörelseresultat. Dessutom har bolagets snabba tillväxt inneburit att personalkostnaderna blivit högre. Med anledning av detta blir återlanseringen av SpelLandet försenad.

ÅTGÄRDSPROGRAM SKA BALANSERA KOSTNADER OCH INTÄKTER I DEN FORTSATTA TILLVÄXTEN
Som en följd av kombinationen lägre än förvänta de intäkter under fjärde kvartalet, högre kostnader än väntat för den tekniska plattformen och högre personalkostnader, har bolaget beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram för att balansera intäkter och kostnader. Nedbrutet innebär det bland annat att optimera intäktssidan såväl som att införa kostnadsbesparande och effektiviserande åtgärder samt att analysera budskap och genomlysa marknadsmixen. I närtid kommer vi inte att genomföra några större investeringar om de inte är direkt nödvändiga. Satsningarna i Finland och Estland har hittills varit mycket positiva och vi fortsätter med dem enligt plan.

Åtgärdsprogrammet omfattar bland annat:

• I Sverige kommer vi att växla alltmer från dyra varumärkesdrivande marknadsföringsaktiviteter, till mer individ- och konverteringsfokuserad marknadsföring, exempelvis via sociala medier, vilket ur ett juridiskt perspektiv möjliggörs av de nya reglerna för spelmarknaden. Dessa marknadsföringsaktiviteter kan till skillnad från varumärkesdrivande kampanjer, med bibehållen effektivitet, delvis ske utanför de dyraste marknadsföringskanalerna. Detta är en möjlighet genom att vi med Ninja Casino redan skapat en varumärkeskännedom i toppklass.

• Personaltillskottet är nödvändigt för att vi som licensierad aktör ska kunna leverera tjänster av högsta klass i de volymer som vi nu gör. Vi kommer noga att balansera ytterligare anställningar med dess inverkan på tillväxt och resultat.

• Den nya tekniska plattformen är i sig avgörande för att vi nu och i framtiden ska vara rustade med en lösning som uppfyller alla de krav som ställs. Dessutom ligger den till grund för fortsatta möjligheter till att långsiktigt leverera branschledande tjänster. Företaget kommer löpande att kostnadsoptimera den fortsatta utvecklingen utan att försämra kundupplevelsen.

• Den svenska online casino-marknaden är under stark förändring, främst på grund av den svenska regleringen som började gälla den 1 januari i år. Det är för tidigt att redan nu värdera effekterna av omregleringen. Vi kommer dock att jobba målmedvetet för att sprida riskerna med fler produkter och fler marknader.

UPPSTARTEN AV 2019
Under första veckan i januari fick vi ett tekniskt problem med insättningsbegränsningen som alla licensierade operatörer ska ha från årsskiftet. Med anledning av det och då det är en självklarhet för oss att vi ska följa regelverket såg vi oss tvungna att sätta en limitgräns på samtliga spelare medan vi åtgärdade problemet. En permanent lösning driftsattes efter fem dagar men det tekniska problemet resulterade i en försämrad intäkt under perioden.

I december blev Global Gamings maltesiska dotterbolag Elec Games C1 Ltd, stämt av Konsumentombudsmannen som anser att Ninja Casinos marknadsföring strider mot kraven på måttfull spelreklam och vi inkom med svar den 20 februari. Huvudbudskapet som sänts till Patent- och marknadsdomstolen är att våra jurister ifrågasätter möjligheten att genomföra en prövning då huvuddelen av KO:s talan är inaktuell och framför allt att talan hänvisar till en lag som är upphävd och har ersatts av en ny lag som inte är tillämplig på företeelser för ett år sedan. Oavsett detta och för att ta vår del av ansvaret, så arbetar vi vidare med våra framtida marknadsföringsbudskap för att även fortsatt leva upp till lagstiftarens intentioner och allmänhetens välberättigade krav på spelreklams utformning.

På ett operativt plan välkomnar jag också måttfullhetsdiskussionen och förstår mycket väl synpunkter om att det är mycket reklam från vår bransch. Samtidigt känner jag att mekanismerna bakom det som nu händer behöver belysas. Vi har ett helt nytt läge där ett sjuttiotal operatörer har givits möjligheten att existera i en miljö med tillgång till alla lagliga marknadskanaler. En av dessa operatörer är det forna monopolet med en lång historia och en stark relation till svenska spelintresserade personer. I ett sådant delvis nytt klimat, med en vetskap om att marknadsföring historiskt varit ett framgångsrikt verktyg, och en önskan från många aktörer om att profilera sig och sin verksamhet är det rimligt att förvänta sig att marknadsföringen ökar. I alla fall i det kortare perspektivet.

När man i ljuset av detta diskuterar vad som är måttfullt vill jag gärna vidga diskussionen och kan konstatera att mycket av den reklam som produceras och sprids till allmänheten inte ses på TV, radio eller på reklamplatser ute i städerna. De allra flesta operatörer bedriver mycket av sin marknadsföring via mail och sms. Detta är något som vi med Ninja Casino aldrig har gjort. Det har varit vårt löfte till spelarna att inte dränka dem i erbjudanden och därför har vi aldrig heller samlat in uppgifter för att kunna komma med erbjudanden när man vunnit eller inte spelat på ett tag. Vi har heller aldrig marknadsfört gratisspel eller bonusar. Vi förväntar oss att just denna typ av marknadsföring blir en betydande del av måttfullhetsdiskussionen. Speciellt mot bakgrund av att dess effekter, enligt samstämmig internationell forskning, i hög grad påverkar spelarbeteendet och att en begränsning av detta är viktigt för konsumentskyddet.

Den svenska spelmarknaden är inte densamma som före regleringen. Vi har fortsatt bra trafik av spelare till våra sajter, men införandet av självblockering (Spelpaus), limitgränser med mera har påverkat spelarbeteendet och vi följer denna utveckling noggrant för att anpassa oss till det förändrade landskapet på den svenska spelmarknaden.

Joacim Möller
VD och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joacim Möller, VD
E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 32

Niklas Jönsson, CFO
E-post: niklas.jonsson@globalgaming.com
Tel: +46 8 551 154 31

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 28 februari 2019, klockan 08:00 CET.